آگوست 2018

مفهوم زندگی

در مدرسه از من پرسیدند وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره شوی، پاسخ دادم “خوشحال” به من گفتند که سوال را درست متوجه نشده ای، در جواب گفتم شما زندگی را درست متوجه نشده اید.

اسکرول به بالا