ساختن واژه اي بنام “فردا”
بزرگترين اشتباه
انسان بود.
از وقتي “فردا” را ياد گرفتيم
همه چيز را
گذاشتيم براي فردا.
از داشته هاي امروز لذت نبرديم
و گذاشتيم براي روز مبادا

شايد بايد اينگونه “فردا” را معني كنيم.

“فردا” روزيست كه
داشته هاي امروزت را نداری

پس امروز را زندگی کن..

برای دردهایم ،نشانه می گذارم،تا یادم بیاید کجا دست خدا را رها کردم،

خدایا مراببخش بخاطر درهایی که کوبیدم وهیچکدام خانه ی تو نبود