ما هرگز نمی‌توانیم کنترل کرۂ زمین را در دست بگیریم ‌‌


ما هرگز نمی‌توانیم

کنترل کرۂ زمین را در دست بگیریم
و اتفاقاتش را مدیریت کنیم. ‌‌

اما ما می‌توانیم بر کرۂ مغز خود
و محتویاتش مسلط باشیم .

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.