یادمان باشد: تنها یک مذهب وجود دارد و آن مذهب عشق است

یادمان باشد:
تنها یک مذهب وجود دارد
و آن مذهب عشق است
تنها یک نژاد وجود دارد
و آن نژاد بشریت است
تنها یک زبان وجود دارد
و آن زبانِ مهربانی است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.