مفهوم زندگی

در مدرسه از من پرسیدند وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره شوی، پاسخ دادم “خوشحال”
به من گفتند که سوال را درست متوجه نشده ای، در جواب گفتم شما زندگی را درست متوجه نشده اید.

1 thought on “مفهوم زندگی

  1. ۵۸۸۸۶۹ ۳۱۶۶۰۲Ive writers block that comes and goes and I need to find a method to get rid of my writers block. It can occasionally be so bad I can barley make sentences. Any ideas? 186113

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.