دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت  یک موی ندانست ولی موی شکافت 

دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت 
یک موی ندانست ولی موی شکافت 
اندر دل من هزار خورشید بتافت 
آخر به کمال ذره ای راه نیافت .

ابوعلی سینا

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.