امدن و رفتن

از آمدنم نبود گردون را سود           وز رفتن من جلال و جاهش نفزود

وز هیچ کسی نیز دوگوشم نشنود      کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود

2 thoughts on “امدن و رفتن

  1. ۳۴۲۹۰۲ ۶۲۹۹۷۷never saw a web site like this, relaly impressed. compared to other blogs with this write-up this was definatly the best web site. will save. 149559

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.