امدن و رفتن

از آمدنم نبود گردون را سود           وز رفتن من جلال و جاهش نفزود

وز هیچ کسی نیز دوگوشم نشنود      کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.