آرامش-شهامت

?خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییردهم .
?شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم.
?و دانشی که تفاوت این دو را بدانم 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.