کوچه های قدیمی

کوچه های قدیمی را
باریک میساختند

تا آدما به هم نزدیکتر شوند
حتی در یک گذر

اما اکنون چقدر آواره ایم
در اینهمه اتوبان سرد

اسکرول به بالا