فردا بیشتر از امروز

امروز
بیشتر از دیروز دوستت می دارم
و فردا بیشتر از امروز

و این ضعف من نیست
قدرت توست

شاملو