سه گروه رو هرگز فراموش نکن:

سه گروه رو هرگز فراموش نکن:
۱. آنهایی که تو را در شرایط دشوار کمک کردند!
۲. آنهایی که تو را در شرایط دشوار رها کردند!
۳. آنهایی که تو را در شرایط دشوار قرار دادند

اسکرول به بالا