۹ جمله طلایی حتما بخونید

۱_یادت باشه تا خودت نخوای هیچکس نمیتونه زندگیتو خراب کنه
۲_یادت باشه که ارامش رو باید تو وجود خودت پیدا کنی
۳_یادت باشه خدا همیشه مواظبته
۴_یادت باشه همیشه ته قلبت یه جایی برای بخشش ادما بگذاری
۵_زبان استخوانی ندارد اما انقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند مراقب حرفهایمان باشیم
۶_زندگی کوتاه نیست مشکل اینجاست که ما زندگی رو دیر شروع میکنیم
۷_دردهایت را دورت نچین که دیوار شوند زیر پایت بچین که پله شوند
۸_هیچوقت نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز فردا هم‌ هست اگر باشیم
۹_ما اولین دفعه است که تجربه بندگی داریم ولی او قرنهاست که خداست