متاسفانه بعضی ها رو نمیشه قانع کرد؛باید به نفهمیشون احترام گذاشت.

متاسفانه بعضی ها رو نمیشه قانع کرد؛باید به نفهمیشون احترام گذاشت.