۴اصل در زندگی که خیلی مهم هستند

صادق باش هنگامی که فقيری،

ساده باش وقتی که ثروتمندی،

مودب باش وقتی که قدرتمندی،

و سکوت کن هنگامی که عصبانی هستی،