اولین نفری که عذرخواهی میکنه شجاع ترینه اولین نفری که میبخشه قوی ترینه -و اولین نفری که فراموش میکنه شادترینه

اولین نفری که عذرخواهی میکنه
شجاع ترینه
اولین نفری که میبخشه قوی ترینه -و اولین نفری که فراموش میکنه
شادترینه
شاد باشید