کوچه های قدیمی

کوچه های قدیمی را
باریک میساختند

تا آدما به هم نزدیکتر شوند
حتی در یک گذر

اما اکنون چقدر آواره ایم
در اینهمه اتوبان سرد