کلبه ی مهربانی

کلبه ای که
در آن مهربانی هست،
و ساکنینش می خندند …
بهتر از کاخی ست،
که مردمانش دلتنگ هستند…