چارلی چاپلین

شاید درد من دلیل خنده کسی شود،
اما !
خنده من هرگز نباید باعث دردکسی شود.

– چارلی چاپلین