مرد

مردی که در
نبرد زندگی می خندد قابل ستایش است….

جرج_برنارد_شاو