علی ای همای رحمت .دستخط شهریار

علی ای همای رحمت .دستخط شهریار