سه گروه رو هرگز فراموش نکن:

سه گروه رو هرگز فراموش نکن:
۱. آنهایی که تو را در شرایط دشوار کمک کردند!
۲. آنهایی که تو را در شرایط دشوار رها کردند!
۳. آنهایی که تو را در شرایط دشوار قرار دادند