الهی

الهی

خدایا حس بودنت زیباترین حس دنیاست.. تو ڪه باشی امشب ڪه نہ در تمام لحظہ ها را عشق و آرامش جاریست