ساکت شو . . .

‏قبل از اینکه
حرفی رو
به دیگری بزنی

اول به خودت بزن!
اگه دیدی دردت اومد
ساکت شو . . .