زندگی فقط يک بار است

زندگی فقط يک بار است
و ما هرگز نخواهيم توانست
تصميم درست را از تصميم نادرست
تميز دهيم زيرا ما در هر وضعی
فقط می توانيم يک بار تصميم بگيريم.

میلان کوندرا