روز دختر برتمام دختران ایران زمین مبارک

خداوند لبخند زد

دختر آفریده شد !

لبخند خدا روزت مبارک