دانه‌ای که شکفتن را نمی آموزد پوسیدن را تجربه خواهد کرد

دانه‌ای که شکفتن را
نمی آموزد
پوسیدن را
تجربه خواهد کرد