خدا

میتوان خدا را   

 با تکه نانی در دست کودکی گرسنه نیز احساس کرد