تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را

تو مرا جان و جهانی
چه کنم جان و جهان را

تو مرا گنج روانی 
چه کنم سود و زیان را
#مولا