تنهایی

اگر می‌دانستی
که چه زخمی دارد
که چه دردی دارد
خنجر از دست عزیزان خوردن
از من خسته نمی‌پرسیدی
آه ای مرد، چرا تنهایی…