بعضی وقتها کوتاه آمدن هم خودت را نجات میدهد هم دیگران را