انسان های بزرگ

انسان های بزرگ نه خود را “گم” میکنند
و نه خود را “پیدا” میکنند؛
آنها خود را میسازند.!