انسان موفق کسی است که برای بلند کردن خودش قدمی بردارد.

انسان موفق کسی است که

برای بلند کردن خودش

قدمی بردارد.