امروز-فردا

ساختن واژه اي بنام “فردا”
بزرگترين اشتباه
انسان بود.
از وقتي “فردا” را ياد گرفتيم
همه چيز را
گذاشتيم براي فردا.
از داشته هاي امروز لذت نبرديم
و گذاشتيم براي روز مبادا

شايد بايد اينگونه “فردا” را معني كنيم.

“فردا” روزيست كه
داشته هاي امروزت را نداری

پس امروز را زندگی کن..